Regulamin sklepu

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM HYLA Poland
§ 1 Definicje pojęć

1. Sklep internetowy HYLA Poland -serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://sklep.hyla-net.pl stanowi własność Firmy Hyla Poland sp. z o.o. ul. Towarowa 33, 00-869 Warszawa, NIP: 5272737349. Biuro Obsługi Klienta ul. Krzywa 19, 60-118 Poznań, tel. 618931897

2. Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży jest mowa o:

a) SPRZEDAWCY - należy przez to rozumieć Firmę Hyla Poland Sp. z o.o. ul. Towarowa 33, 00-869 Warszawa.

b) SKLEPIE HYLA Poland - należy przez to rozumieć sklep prowadzony przez Sprzedawcę w swoim serwisie internetowym pod adresem http://sklep.hyla-net.pl

 

c) UŻYTKOWNIKU - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wyposażoną w zdolność prawną, która po zarejestrowaniu posiada dostęp do oferty towarów Sklepu HYLA Poland

 

d) CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA : liczba dni roboczych w jakich Sprzedawca skompletuje zamówienie i wyśle z Magazynu Głównego na adres wskazany przez Użytkownika

 

e) MAGAZYN GŁÓWNY- miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Użytkowników;

 

f) DZIAŁ REKLAMACJI - miejsce składania reklamacji i zgłaszania niezgodności towaru z umową.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, za pośrednictwem Sklepu HYLA Poland, sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sprzedawcy.
2. Rejestracja konta przez Użytkownika w Sklepie HYLA Poland jest jednoznaczna z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży.
3. Korzystanie ze Sklepu HYLA Poland może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
4. Sprzedawca realizuje jedynie zamówienia wysyłane na terenie Polski.
5. Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie komputera klasy PC z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszy albo Mac OS 9 lub nowszy, urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików "cookies" i obsługą skryptów removed_script: Internet Explorer 6.0, Firefox 3.0, Safari 3.0 ), skrzynki pocztowej e-mail (adres e-mail konieczny do rejestracji w serwisie). Dla poprawnego oglądania prezentacji video w serwisie niezbędne jest posiadanie oprogramowania Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej. Wszelkie problemy z wyświetlaniem lub błędy w działaniu strony można zgłaszać na adres mailowy: sklephyla@hyla-net.pl

§ 3 Rejestracja i ochrona danych osobowych

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu HYLA Poland akceptacja ogólnych warunków sprzedaży na zasadach określonych poniżej. Rejestracja użytkownika jest dobrowolna.
2. Osoba wypełniając formularz zgłoszeniowy/formularz zakupu oświadcza, że:
a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b) zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży, regulaminem sklepu i zobowiązuje się ich przestrzegać.
3. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, osoba uzyskuje status Użytkownika.
4. Podczas Rejestracji w serwisie internetowym http://sklep.hyla-net.pl użytkownik musi podać następujące dane:
a) adres e-mail,
b) nazwa użytkownika,
b) hasło,
c) imię i nazwisko,
d) adres zamieszkania, na który dostarczymy przesyłkę, chyba że Użytkownik wyraźnie wskaże, że towar ma zostać dostarczony na inny adres;
e) numer telefonu.
5. Użytkownik wypełniając formularz zamówienia, formularz rejestracyjny wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas dokonywania zamówienia , czy rejestracji danych w bazie sklepu internetowego http://sklep.hyla-net.pl oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu internetowego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
6. Użytkownik zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Sprzedawca zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Akceptacja regulaminu sklepu oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie przez Sprzedawcę korespondencji handlowej i marketingowej na adres domowy, telefon komórkowy lub e-mail kupującego/ Użytkownika.
8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w §3 pkt 5 uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

§ 4 Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów

1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu HYLA Poland wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla obu stron, w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia i jego potwierdzenia.
3. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.
4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości zamówienia .Towar jest dostarczany za pomocą kuriera. Koszty dostawy wyszczególnione są podczas składania zamówienia. 5. Sprzedawca dopuszcza możliwość wyboru formy dostawy - dostawa z instruktażem tylko i wyłącznie w przypadku zakupu towarów o wartości łącznej powyżej 5.000 zł. netto.

§ 5 Składanie i przyjmowanie zamówień

1. Przedmiotem zamówień w serwisie internetowym Sklep HYLA Poland są towary dostępne w ofercie znajdującej się na stronie http://sklep.hyla-net.pl w chwili składania zamówienia.

2. Użytkownik składa zamówienie na towar korzystając z Koszyka zamówień.
3. Poprzez kliknięcie w ikonę "Dodaj do koszyka" Użytkownik akceptuje wybrane produkty zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.
4. Po naciśnięciu przycisku "Realizuj zamówienie" przez Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień.
7. Utrwalanie i zabezpieczanie treści zawartej umowy oraz udostępnienie jej Użytkownikowi odbywa się poprzez przesłanie treści dokumentu zamówienia oraz niniejszego regulaminu na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
8. W przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, że przesłany dokument zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. W takiej sytuacji Użytkownik ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania zamówionego towaru do Użytkownika. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się ze sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem. W przypadku spostrzeżenia błędu już po wysłaniu zamówionego towaru do Użytkownika, Użytkownik może odstąpić od umowy na zasadach określonych w § 9 niniejszego regulaminu.

§ 6 Procedura realizacji zamówień

1. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania zapasów.


§ 7 Formy płatności

Sklep HYLA Poland przyjmuje następujące formy płatności
a) przelew elektroniczny za pośrednictwem serwisu płatności internetowych , przesyłka jest realizowana przez firmę kurierską,
b) płatność za pobraniem, przesyłka jest realizowana przez firmę kurierską,

c) zakup w systemie ratalnym E-raty prowadzonym przez Santander Consumer Bank S.A. , przesyłka jest realizowana przez firmę kurierską,

d) dla Przedsiębiorców: leasing, pożyczka leasingowa

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

W przypadku odmowy udzielenia kredytu dla Konsumenta przez bank kredytujący, lub leasingu, pożyczki leasingowej przez firmę leasingującą dla Przedsiębiorcy, z winy Kupującego lub w przypadku rezygnacji Kupującego z wybranej wcześniej w/w formy zapłaty, gdy towar na życzenie kupującego został wydany wcześniej np. przy dostawie z instruktażem, kupujący zobowiązuje się zapłacić ustaloną cenę za zamówione i zakupione towary przelewem na rach bankowy sprzedającego lub gotówką w kasie sprzedawcy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

§ 8 Zasady dostarczania zamówień

1. Sprzedawca dostarcza zamówione produkty na adres wskazany przez kupującego podczas składania zamówienia przesyłką kurierską, przy zamówieniach o łącznej wartości pow. 5000 zł. netto możliwa jest na życzenie Kupującego - dostawa z instruktażem.
2. Wszystkie towary oferowane w Sklepie HYLA Poland są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby termin dostawy był jak najkrótszy. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, Sprzedawca wykona umowę najpóźniej w terminie 20 dni roboczych po złożeniu zamówienia przez Użytkownika.
4. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

 

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

1. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów zakupionych w Sklepie HYLA Poland przysługuje Użytkownikowi posiadającemu status konsumenta w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od daty odebrania przez niego przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy oraz usług.
3. W przypadku pozostałych Użytkowników, nie posiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez kupującego nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w oświadczeniu odstąpienia od umowy, chyba że Strony ustalą inny sposób zwrotu ceny, w terminie 14 dni od dnia nadejścia zwróconego przez kupującego produktu. Zwrotowi na rzecz Użytkownika nie podlegają opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów. Towar należy odesłać w stanie niezmienionym na adres podany na fakturze zakupu.
5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.

§ 10 Miejsce i sposób składania reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

1. Użytkownik może złożyć reklamację pocztą zwykłą na adres siedziby Sprzedawcy lub elektroniczną na adres e-mailowy sklephyla@hyla-net.pl
2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Sprzedawcy.
3. Warunkiem uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji jest:
a) posiadanie przez produkt wady fizycznej lub prawnej, a w przypadku, jeżeli kupującym jest konsument ? niezgodność towaru z umową.
b) dostarczenie towaru reklamowanego na adres siedziby Sprzedawcy wraz z dokumentem reklamacji i dowodem zakupu.
4. W przypadku umów zawartych z konsumentami, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
5. W przypadku umów zawartych w obrocie profesjonalnym stosuje się przepisy k.c.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

§ 11 Konkursy i Promocje

Sklep HYLA Poland http://sklep.hyla-net.pl może organizować konkursy i promocje. Wszelkie kwestie związane z ich organizowaniem, o ile jest to wymagane prawem, zostaną określone w regulaminach konkursów.

§ 12 Komentarze na stronie

Komentarze na stronie mogą umieszczać jedynie zarejestrowani klienci i są one widoczne dopiero po weryfikacji przez administratora strony. Komentarze sformułowane w sposób wulgarny, obraźliwy, zawierający dane wrażliwe, będą usuwane.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny oraz innych ustaw.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Użytkownika ze Sprzedającym jest sąd powszechny.
3. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży dostępne są w wersji elektronicznej w sklepie HYLA Poland na stronie http://sklep.hyla-net.pl Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i że akceptuje ich treść.
4. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia 01-01-2023r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl